header 117 rear view of luxury car c sergey nivens fotolia

Działania:

W projekcie „Car-2-Lab“ powstanie innowacyjny, przenośny model nauczania zagadnień telematyki pojazdów, który może być zastosowany zarówno w zakresie kształcenia jak i doskonalenia zawodowego. Centrum uwagi licznych działań partnerów projektu to:

Wypracowanie modelu nauki dostosowanego do potrzeb kształcenia zawodowego
Partnerzy projektu zdefiniują, na bazie wspólnie ustalonego wzorca modelu, cele, zakres a także rezultaty nauki tematyki bezprzewodowej komunikacji pojazdów samochodowych. Równocześnie zostanie wypracowany zestaw narzędzi cyfrowych (digital tools), który został nazwany „Telematik-Kit“ („Zestaw telematyczny”).

Testowanie modelu w szkole zawodowej
Szkoły kształcenia zawodowego będące partnerami projektu przetestują skuteczność działania tego modelu. Testowaniu i procesowi rozwoju „Telematik-Kit” będzie dodatkowo towarzyszyć szkolenie kadry nauczającej w każdej z czterech partnerskich szkół.
Dla podniesienia efektów współpracy międzynarodowej oraz wspólnej nauki przewidziane są warsztaty pracy dla uczących się zawodu w każdym z czterech krajów umożliwiające zapoznanie się z prototypem zestawu narzędzi cyfrowych.

Wypracowanie modelu umozliwiajacego zastosowanie na szczeblu akademickim
Nowe rozwiązania technologiczne znajdą odzwierciedlenie w propozycjach służących zdobywaniu kompetencji w zakresie komunikacji pojazdów samochodowych. Wymagają one większego otwarcia systemów nauczania na przepływ wiedzy pomiędzy szczeblami nauczania zawodowego i akademickiego. Dlatego też „Cars-2-Lab“ proponuje zaciesnienie współpracy pomiędzy tymi dwoma szczeblami oraz oferuje model nauczania możliwy do zastosowania „Telematik-Kit“ na poziomie licencjat/bachelor.

Networking i Transfer
Networking oraz współpraca z decydentami są to działania, które bedą realizowane w projekcie przez cały okres jego trwania. Ten dialog z decydentami gwarantuje partnerom projektu wsparcie ze strony polityki i gospodarki. Nowy model nauczania, odnośne wskazówki, oraz propozycje ich realizacji będą udostępnione odbiorcom w całej Unii Europejskiej. Wnioski oparte na doświadczeniach zdobytych w obchodzeniu się z zagadnieniami telematyki to przydatny wzorzec umożliwiający wypracowanie praktycznych modeli nauki do zastosowania w innych obszarach innowacji cyfrowych i technologicznych.

PR/ Rozpowszechnianie
Najważniejszymi działaniami rozpowszechniającymi są liczne imprezy dla multiplikatorów, np. tematyczne warsztaty robocze. Są one adresowane do nauczycieli zawodu, naukowców, wykładowców, przedsiębiorców, reprezentantów polityki edukacyjnej, izb, związków przemysłowców itp.. Zadaniem tych imprez jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wiedzy metodycznej na rzecz rozwoju nowych koncepcji. Informacje o projekcie będą rozpowszechniane oprócz tego na stronie internetowej projektu oraz poprzez biuletyny.

Close